# Bảng tham số

# Giới thiệu

Đây là bảng tham số tương ứng với từng Template mà modules đang hỗ trợ, bạn có thể dựa vào bảng này để tạo Mẫu tin phù hợp với văn phong của bạn.

Lưu ý !

Các params tương ứng với từng template bắt buộc phải xuất hiện trong template mà bạn tạo ra, nếu không sẽ gặp lỗi thiếu tham số hoặc tham số không tồn tại do khai báo sai tên hoặc thêm tham số mà chưa được khai báo với Mẫu tin

# Bảng Params

Tên Params
AfterModuleUnsuspend customer_name service_type service_name
AfterModuleSuspend customer_name service_type service_name
AfterModuleChangePassword customer_name service_type service_name
AfterModuleChangePackage customer_name service_type service_name
AfterModuleCreate customer_name service_type service_name
TicketClose customer_name ticket_id
TicketAdminReply customer_name ticket_id
InvoicePaymentReminder customer_name invoice_id duedated
DomainExpiringAlert customer_name domain_name days expired_date
ClientChangePassword customer_name
AfterRegistrarRenewal customer_name domain_name
ClientAdd email password customer_name
InvoicePaid customer_name invoice_id invoice_date
AfterRegistrarRegistration customer_name domain_name
InvoiceCreated customer_name invoice_id invoice_total invoice_duedate
AcceptOrder customer_name order_id created_at

# Kiểu dữ liệu

Tên Loại (độ dài)
customer_name Tên khách hàng (30)
service_type Tên sản phẩm, thương hiệu (30)
service_name Tên sản phẩm, thương hiệu (30)
ticket_id Nhãn tùy chỉnh (30) hoặc Mã số (30)
invoice_id Nhãn tùy chỉnh (30) hoặc Mã số (30)
duedated Ngày tháng năm (10)
domain_name Địa chỉ (80)
days Nhãn tùy chỉnh (30)
expired_date Ngày tháng năm (10)
email Email (50)
password Nhãn tùy chỉnh (30)
invoice_date Ngày tháng năm (10)
invoice_total Tiền tệ (VNĐ) (12)
invoice_duedate Ngày tháng năm (10)
order_id Nhãn tùy chỉnh (30) hoặc Mã số (30)
created_at Ngày tháng năm (10)
Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM