# Gửi tin (Kiểm thử)

# Giới thiệu

Tính năng này cho phép bạn giả lập kiểm thử Hook trên một mẫu tin bất kỳ thông qua ZNS.

Rất thích hợp cho bạn kiểm thử mẫu tin để xem trước kết quả trước khi đưa vào hoạt động chính thức trên hệ thống.

# Giao diện Gửi tin

Sau khi kích hoạt thành công modules, bạn truy cập vào mục Gửi tin sẽ thấy giao diện như sau:

History

# Chọn Hook

Chọn Hook mà bạn muốn kiểm thử trong danh sách xổ xuống.

# Cập nhật Params

Sau khi chọn Hook xong thì giao diện chứa các params của Template mà Hook đã map vào sẽ hiển thị ra cho phép bạn điền các tham số tương ứng vào để tiến hành việc kiểm thử

Mẹo

Bạn có thể điền dữ liệu bất kỳ cho các params để kiểm thử lỗi thông báo dữ liệu có hợp lệ hay không từ ZNS trả về để có thể chọn đúng loại dữ liệu cho params.

# Kết quả kiểm thử

TIP

Kết quả của việc kiểm thử sẽ hiển thị ở khung waiting hook... Dữ liệu hiển thị này sẽ bao gồm tất cả kết quả trả về từ ZNS (thành công hoặc thất bại)

Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM