# Lịch sử gửi tin

# Giới thiệu

Đây chính là khu vực quản lý các mẫu tin được gửi bởi các Hooks thông qua hệ thống ZNS. Bạn có thể xem trạng thái mẫu tin đã gửi thành công hay thất bại, xóa từng mẫu tin hoặc xóa toàn bộ lịch sử nếu muốn.

# Giao diện quản lý

Sau khi kích hoạt thành công modules, bạn truy cập vào khu vực Lịch sử gửi tin sẽ thấy giao diện như sau:

History

# Gửi lại mẫu tin

Chức năng cho phép bạn gửi lại mẫu tin bất kỳ có trong lịch sử gửi tin của bạn. Và việc này sẽ tạo ra một dòng lịch sử mới với kết quả mới trong Lịch sử gửi tin của bạn.

Lưu ý

Khi gửi lại tin cũng đồng nghĩa với modules sẽ khởi tạo lại quá trình gửi tin và dữ liệu gửi đi của bạn qua ZNS và bạn sẽ bị tính phí cho việc gửi tin này như bình thường !

# Xóa lịch sử

Bạn có thể xóa từng dòng lịch sử hoặc xóa toàn bộ lịch sử đã gửi bằng các nút chức năng tương ứng trên modules.

Lưu ý

Việc Xóa toàn bộ lịch sử tương ứng với thao tác Truncate Table History

Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM