# Access Token

# Giới thiệu

Access Token chính là chuỗi xác thực tài khoản ZNS để thao tác với các template mà bạn đã tạo ra thông qua các Hooks.

Bạn có thể tạo Access Token này ở Zalo Developer Explorer

# Giao diện quản lý Access Token

Sau khi kích hoạt thành công modules, bạn truy cập vào khu vực quản lý Access Token sẽ thấy giao diện như sau:

Access Token

# Cập nhật Access Token và kích hoạt License Key

Bạn tiến hành điền Access Token của mình vào mục yêu cầu và nhấn Chấp nhận để hoàn tất quá trình thiết lập Access Token cho toàn bộ hệ thống.

Access Token cũng có thể cập nhật theo hướng dẫn ở mục License Key phía bên dưới.

Lưu ý

Việc cập nhật Access Token sẽ kích hoạt quá trình kiểm tra License Key của bạn !

# License Key

License Key được cập nhật ở khu vực quản lý Addon Modules, khi kích hoạt thành công modules bạn sẽ thấy nút Configure hiển thị. Hãy click vào Configure để hiển thị mục cập nhật License Key cũng như Access Token của bạn.

Access Token

Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM